Dostępne kursy

ESA INSTRUERAD

Enligt arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och elektriska anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med Elsäkerherhetsföreskrifterna är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

I kursen ESA Instruerad behandlas bland annat:

  • Elfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Arbete

Du har 30 dagar på dig att slutföra kursen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Klicka här om du vill köpa kursen

Klicka här om du redan köpt kursen och vill logga in


ADR 1.3

I webbkursen ADR kapitel 1.3 får du kunskap om hur du hanterar farligt gods vid transport och gällande dokumentation (värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd). När du har gått kursen ska du kunna omvandla den teoretiska kunskapen till ditt praktiska dagliga arbete.

I utbildningen ingår allmänna bestämmelser för transport av farligt gods samt säkerhetsutbildning - risker och faror.

I webbkursen ADR Kapitel 1.3 behandlas bland annat:


Varje kapitel avslutas med ett delprov direkt på webben som ger dig ett certifikat på genomförd utbildning.

Kurslängd

Självstudier, 8 timmar


Klicka här om du vill köpa kursen

Klicka här om du redan köpt kursen och vill logga in